EDWIN KEMINK † 18-04-2020

Onverwacht is overleden onze trouwe vrijwilliger en coördinator van de Groep 8 Disco van Dorpsvereniging Velserbroek, EDWIN KEMINK.

Vrijwilligers en kinderen zijn aangeslagen dat hun vaste gezicht bij de disco’s nu zo plotseling is weggerukt uit hun midden.

Wij zullen je missen vriend!

GROEP 8 DISCO SEIZOEN 2022-2023

Het is weer bijna zover. Alle vrijwilligers van Groep8Disco zijn kortgeleden weer bij elkaar gekomen om er een spetterend, gezellig, fantastisch en muzikaal discoseizoen van te maken.

Binnenkort ontvangen jullie via school weer de uitnodiging om je aan te melden voor het seizoen 2022-2023, het aanmeldingsformulier is overigens nu al te vinden op deze website.

Voor de goede orde, hieronder hebben we alvast de spelregels gezet, zodat het een fijn, veilig en verantwoord feest kan worden voor alle leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in Velserbroek.

GROEP8DISCO 2019-2020

Gisteren heeft de regering besloten om nog verdergaande maatregelen te nemen in verband met het coronavirus.
Ook wij zullen gevolg geven aan deze verplichting en alle groep8disco avonden die nog komen niet door laten gaan.
Jullie krijgen binnenkort nog informatie over het inleveren van de Gr8Disco-passen en terugbetaling van de borgsom.
Wij wensen jullie veel succes en wijsheid en uiteraard een goede gezondheid.

Voor vragen zijn jullie altijd welkom via e-mail: info@groep8disco.nl

GEEN GROEP8DISCO OP 21 MAART 2020

Beste kinderen en ouders/verzorgers van Groep8Disco.
Tot onze spijt kunnen wij de disco van aanstaande zaterdag 21 maart niet door laten gaan ivm het Coronavirus.
Wij hopen in april weer Groep8Disco te kunnen bieden.
Wij zullen jullie via deze website en onze Facebook-pagina op de hoogte houden.

Veel gezondheid toegewenst en graag tot een volgende disco.

Discoreglement 2019-2020

Algemeen:

 • Dit is een disco, speciaal voor leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in Velserbroek.
 • Leerlingen uit lagere en hogere groepen worden niet toegelaten.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon past niet in het kader van binding, gezelligheid en veiligheid tijdens de disco. Wij vragen dan ook dringend de mobiele telefoon niet te gebruiken.
  In geval van nood is de leiding bereikbaar op telefoon 06-53765275
 • Maximaal toegestaan 185 bezoekers, minimum aantal 50 bezoekers.
 • Mochten er minder dan 50 kinderen zijn, dan gaat de disco vanwege het kosten/baten aspect niet door!
 • Entree tussen 19:30 en 19:45 uur. Einde 21:30 uur.
 • Regelmatig hebben de disco’s een thema. Deze worden middels de website (https://groep8disco.nl) en/of Facebookpagina (https://facebook.com/groep8disco) kenbaar gemaakt.
 • Vragen en opmerkingen kunnen gesteld worden aan Dorpsvereniging Velserbroek en NIET bij Jongerencentrum de Koe.
  Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.
 • Mocht er iets gebeuren dat niet in dit reglement is opgenomen, dan zal de coördinator of diens plaatsvervanger daar uitspraak over doen. Deze uitspraak is bindend.

Betaling entreegeld:

 • Het entreegeld ad. € 2,50 dient contant en gepast betaald te worden, om snelle doorstroming bij binnenkomst te bevorderen.
 • Bij niet-gepaste betaling zal de leerling als laatste binnengelaten worden. Dit betekent dat bij een bezoekersaantal boven 185 de leerling geweigerd zal worden.
 • Deze beslissing zal genomen worden door de coördinator of diens plaatsvervanger en is bindend.

Consumpties:

 • Consumpties worden afgenomen van Jongerencentrum De Koe.
 • Aan de bar kan alleen betaald worden met consumptiemunten.
 • Deze kunnen gekocht worden bij de kassa tussen 19:50 en 21:15 uur.
 • Munten zijn het hele discojaar geldig en kunnen niet worden ingeruild voor contant geld.
 • Voor snoep / chips worden rode munten gebruikt.
 • Voor –uitsluitend- frisdranken worden groene munten gebruikt.
 • Er is een mogelijkheid een “smikkelpakket” te kopen tegen een aanmerkelijke korting.
 • Prijzen van drinken en snoep worden, zodra deze bekend zijn, via onze website kenbaar gemaakt, maar kunnen tijdens het seizoen worden gewijzigd.
 • Zelf meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan.

Ongewenst gedrag:

 • Tijdens deze disco is roken, het nuttigen van alcoholische dranken en drugsgebruik verboden.

Bij overtreding van deze regel wordt de leerling naar huis gestuurd, de ouder/verzorger en/of de school wordt in kennis gesteld en de pas wordt ingenomen. De leerling is dan uitgesloten van deelname aan deze disco gedurende de rest van het schooljaar.

 • Wanneer er psychisch of lichamelijk geweld wordt gebruikt, volgt een ernstige waarschuwing. Tevens wordt er dan op de pas van de betrokkene een digitale waarschuwing geplaatst. Bij een tweede overtreding volgt uitzetting en inname van de pas. De leerling is dan uitgesloten van deelname aan deze disco voor de rest van het schooljaar. De beslissing zal genomen worden door de coördinator of diens plaatsvervanger en is bindend.


Pas:

 • Toegang tot de disco is uitsluitend op vertoon van de discopas 2019-2020 voorzien van een NFC chip.
 • Voor de pas dient een éénmalige borgsom van € 5,00 betaald te worden
 • Aan het eind van het schooljaar, op de laatste disco-avond, ontvangt u bij inlevering van de ongeschonden pas de € 5,00 borg retour.
 • Een pas wordt enkel verschaft wanneer de leerling in groep 8 van één van de basisscholen in Velserbroek zit.
 • Uitzondering hierop is een leerling van het speciaal onderwijs, dit is slechts mogelijk in overleg met de coördinator of diens plaatsvervanger.
 • Er kan slechts een pas worden aangevraagd door invulling van het daartoe bestemde formulier, dat zowel digitaal als schriftelijk ingevuld kan worden.
 • De digitale versie is te vinden op https://groep8disco.nl/aanvraagformulier
 • De papieren versie is te downloaden op https://groep8disco.nl
 • Voor de pas dient een foto van de houder gemaakt te worden door Dorpsvereniging Velserbroek, welke in beveiligde omgeving, samen met de andere noodzakelijke gegevens, wordt opgeslagen in een digitaal bestand en gekoppeld aan de NFC-chip van de pas.
 • Het maken van een foto is alleen mogelijk op de dag(en) die aangegeven is/zijn in de brief welke de leerling aan het begin van het schooljaar krijgt uitgereikt via de schoolleiding of van onze site kan downloaden. (https://groep8disco.nl of https://dorpsverenigingvelserbroek.nl )
 • Bij het niet kunnen tonen van de pas dient ter plekke € 5,00 betaald te worden als sanctie op het niet kunnen tonen van de pas.
 • Ook via info@groep8disco.nl kan minimaal één week van tevoren een vervangende pas worden aangevraagd.
 • Ook bij zoekgeraakt, diefstal of verlies van de pas dient een nieuwe pas te worden aangevraagd (administratiekosten € 5,00) welke direct bij de kassa kan worden betaald.

Bij de eerstvolgende disco ligt de nieuwe pas gereed bij de kassa.

Privacy:

 • De verstrekte gegevens aan Dorpsvereniging Velserbroek worden conform ons privacybeleid vertrouwelijk behandeld en er zal uitsluitend gebruik van worden gemaakt voor de aanmaak van een discopas voor het seizoen 2019-2020 alsmede in geval van calamiteiten.
  (zie hiervoor (https://dorpsverenigingvelserbroek.nl/bestuur/privacy%20statement.html)
 • Tijdens de disco kunnen er foto’s of video gemaakt worden door een van onze vrijwilligers. Deze foto’s kunnen worden geplaatst op de website of Facebookpagina.
 • Wanneer de leerling of diens ouder/verzorger hier bezwaar tegen heeft dient dit, vóór de eerste disco van het schooljaar, uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden. Er zal dan in overleg met de coördinator of diens plaatsvervanger naar een passende oplossing gezocht worden.

Verantwoordelijkheid:

 • Ouder/verzorger blijft verantwoordelijk tot de leerling tot de disco toegelaten is.
 • Toegelaten betekent: het entreegeld is betaald, er is een geldige pas getoond, die is gescand en akkoord bevonden.
 • De toegangsdeur blijft in principe tot het einde van de disco gesloten.
 • Tussendoor binnenkomen of weggaan is in principe niet mogelijk, tenzij in overleg met de coördinator of diens plaatsvervanger.
  De beslissing van de coördinator of diens plaatsvervanger is bindend.
 • Ouder/verzorger geeft op het inschrijfformulier aan of de leerling zelfstandig naar huis mag wanneer de leerling, gedwongen of niet, naar huis moet/wil. Deze keuze wordt kenbaar gemaakt op de pas, opdat er geen misverstand zal ontstaan, wanneer de leerling tussendoor naar huis zou gaan.
 • Schade veroorzaakt door de leerling zal verhaald worden op de ouder/verzorger.
 • Dorpsvereniging Velserbroek en/of Jongerencentrum de Koe is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, aan persoonlijke eigendommen en lichamelijk letsel.

Veiligheid:

 • Tijdens elke disco is er een gediplomeerde BHV’er[1] en/of HBHV’er[2] aanwezig.
 • De vrijwillige begeleiders van deze disco lopen in alle ruimtes rond en houden zo toezicht.
 • Onze vrijwilligers staan middels portofoons in contact met elkaar.
 • Mocht er iets zijn dan kan de leerling terecht bij een van hen.
 • Gedurende het seizoen zullen wij als Dorpsvereniging één (onaangekondigde) ontruimingsoefening houden met de aanwezige leerlingen.

Contact en communicatie:

 • Informatie over deze disco kunt u verkrijgen via info@groep8disco.nl en NIET bij Jongerencentrum de Koe

Kijk regelmatig op onze website of Facebookpagina voor de laatste informatie!


[1] Bedrijfshulpverlener
[2] Hoofd Bedrijfshulpverlener

Groep8Disco 2019-2020

Beste ouders/verzorgers van kinderen
in de groepen 8 van de basisscholen Velserbroek


Onze dorpsvereniging organiseert ook dit schooljaar weer de Groep8Disco.
Dat betekent dat alle leerlingen uit de groepen 8 van alle basisscholen in Velserbroek één keer in de maand op zaterdagavond uit hun dak kunnen gaan in Jongerencentrum De Koe in Velserbroek.

Bij de disco werken we met gepersonaliseerde toegangspassen waarmee iedere groep 8 leerling zich kan legitimeren om naar de Groep8Disco te kunnen. Op deze pas printen wij i.v.m. de privacywetgeving (AVG) geen foto of overige gegevens van de kinderen.

De passen zijn slechts voorzien zijn van een NFC chip. Voor deze pas betaalt u een éénmalige borgsom van € 5,00. Aan het eind van het schooljaar, op de laatste disco-avond, ontvangt u bij inlevering van de ongeschonden pas de € 5,00 borg retour.

Bij tussentijdse vermissing/verlies van de pas dient € 5,00 betaald te worden voor de aanmaak van een vervangende pas, want zonder pas geen toegang.

Alle kinderen uit groepen 8 van de basisscholen in Velserbroek hebben de mogelijkheid om een pas aan te vragen. Dit systeem voorkomt dat er leerlingen van hogere en lagere klassen de disco kunnen betreden en zorgt voor een snellere en betere doorstroming bij de entree en verschaft ons de noodzakelijke info over uw kind bij ziekte, medische bijzonderheden en overige calamiteiten.

Voor het aanmaken van deze passen hebben wij gegevens nodig van de leerlingen. Op de website https://groep8disco.nl/aanmeldingsformulier staat een formulier dat door de ouder/verzorger ingevuld en ondertekend dient te worden. Met dit formulier geeft u als ouder/verzorger toestemming dat uw kind de disco mag bezoeken en geeft u tevens toestemming een foto van uw kind te mogen maken. Deze foto wordt in een beveiligd bestand bewaard en wordt gelinkt aan de afgegeven NFC-pas. Bij verlies of diefstal van de pas hebben onbevoegden geen toegang tot de gegevens.
Na verzending van het formulier wordt dit aan u bevestigd via het door u ingevulde e-mailadres. U dient dit bericht te printen, van uw handtekening te voorzien en samen met de € 5,00 borgsom mee te nemen naar een van de fotomomenten in Jongerencentrum De Koe.

Het fotomoment zal worden gehouden op de volgende data:

 • dinsdag 10 september tussen 18:00–19:00 uur
 • vrijdag 13 september tussen 18:00–19:00 uur

De foto’s worden gemaakt in Jongerencentrum De Koe.

Buiten deze momenten zullen er geen foto’s gemaakt worden en dient u zelf te zorgen voor een digitale foto (pasfotostijl, minimaal 700 kB) en een volledig ingevuld en ondertekend formulier.
Let op:
bij verzenden per mail de foto graag in origineel formaat meezenden!

Hoe te handelen bij geen gebruik van het fotomoment:

U dient de digitale foto vóór 15 september a.s. te mailen naar het mailadres: aanmelden@groep8disco.nl

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de € 5,00 borg (s.v.p. contant en gepast betalen), dient u tevens vóór 15 september in de brievenbus te doen op

Sri Lanka Bastion 1, 1991 SN Velserbroek

Ook kan het ingevulde formulier inclusief de € 5,00 borg (graag contant en gepast betalen) bij het maken van de foto op bovengenoemde data ingeleverd worden.

Zonder compleet ingevuld formulier kunnen wij geen passen maken!

De passen kunnen aan de kassa bij de eerste disco worden afgehaald.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via info@groep8disco.nl en NIET via jongerencentrum De Koe.

Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking en zullen er alles aan doen om er voor de leerlingen van groep 8 weer een leuk en gezellig seizoen van te maken.

Met vriendelijke groet,

Team Groep8Disco Dorpsvereniging Velserbroek