Discoregels 2022-2023

Algemeen:

 • Dit is een disco, speciaal voor leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in Velserbroek.
 • Leerlingen uit lagere en hogere groepen worden niet toegelaten.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon past niet in het kader van binding, gezelligheid en veiligheid tijdens de disco. Wij vragen dan ook dringend de mobiele telefoon niet te gebruiken.
  In geval van nood is de leiding tijdens de Groep8Disco bereikbaar op tel. 06-31990187
 • Maximaal toegestaan 185 bezoekers, minimum aantal 50 bezoekers.
 • Mochten er minder dan 50 kinderen zijn, dan gaat de disco vanwege het kosten/baten aspect niet door!
 • Entree tussen 19:30 en 19:45 uur. Einde 21:30 uur.
 • Regelmatig hebben de disco’s een thema. Deze worden middels de website (https://groep8disco.nl) en/of Facebookpagina (https://facebook.com/groep8disco) kenbaar gemaakt.
 • Vragen en opmerkingen kunnen gesteld worden aan info@groep8disco.nl en NIET bij Jongerencentrum de Koe. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.
 • Mocht er iets gebeuren dat niet in dit reglement is opgenomen, dan zal de coördinator of diens plaatsvervanger daar uitspraak over doen. Deze uitspraak is bindend.

Betaling entreegeld:

 • Het entreegeld ad. € 3,00 dient contant en gepast betaald te worden, om snelle doorstroming bij binnenkomst te bevorderen.
 • Bij niet-gepaste betaling zal de leerling als laatste binnengelaten worden. Dit betekent dat bij een bezoekersaantal boven 185 de leerling geweigerd zal worden.
 • Deze beslissing zal genomen worden door de coördinator of diens plaatsvervanger en is bindend.

Consumpties:

 • Consumpties worden afgenomen van Jongerencentrum De Koe.
 • Aan de bar kan alleen betaald worden met consumptiemunten.
 • Deze kunnen gekocht worden bij de kassa tussen 19:50 en 21:15 uur.
 • Munten zijn het hele discojaar geldig en kunnen niet worden ingeruild voor contant geld.
 • Voor snoep / chips worden rode munten gebruikt.
 • Voor –uitsluitend- frisdranken worden groene munten gebruikt.
 • Er is een mogelijkheid een “smikkelpakket” te kopen tegen een aanmerkelijke korting.
 • Prijzen van drinken en snoep worden, zodra deze bekend zijn, via onze website kenbaar gemaakt, maar kunnen tijdens het seizoen worden gewijzigd.
 • Zelf meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan.

Ongewenst gedrag:

 • Tijdens deze disco is roken, het nuttigen van alcoholische dranken en drugsgebruik verboden.

Bij overtreding van deze regel wordt de leerling naar huis gestuurd, de ouder/verzorger en/of de school wordt in kennis gesteld en de pas wordt ingenomen. De leerling is dan uitgesloten van deelname aan deze disco gedurende de rest van het schooljaar.

 • Wanneer er psychisch of lichamelijk geweld wordt gebruikt, volgt een ernstige waarschuwing. Tevens wordt er dan op de pas van de betrokkene een digitale waarschuwing geplaatst. Bij een tweede overtreding volgt uitzetting en inname van de pas. De leerling is dan uitgesloten van deelname aan deze disco voor de rest van het schooljaar. De beslissing zal genomen worden door de coördinator of diens plaatsvervanger en is bindend.


Pas:

 • Toegang tot de disco is uitsluitend op vertoon van de discopas 2022-2023 voorzien van een NFC chip.
 • Voor de pas dient een éénmalige borgsom van € 5,00 betaald te worden
 • Aan het eind van het schooljaar, op de laatste disco-avond, ontvangt u bij inlevering van de ongeschonden pas de € 5,00 borg retour.
 • Een pas wordt enkel verschaft wanneer de leerling in groep 8 van één van de basisscholen in Velserbroek zit.
 • Uitzondering hierop is een leerling van het speciaal onderwijs, dit is slechts mogelijk in overleg met de coördinator of diens plaatsvervanger.
 • Er kan slechts een pas worden aangevraagd door invulling van het daartoe bestemde formulier, dat zowel digitaal als schriftelijk ingevuld kan worden.
 • De digitale versie is te vinden op https://groep8disco.nl/aanvraagformulier
 • De papieren versie is te downloaden op https://groep8disco.nl
 • Voor de pas dient een foto van de houder gemaakt te worden door Dorpsvereniging Velserbroek, welke in beveiligde omgeving, samen met de andere noodzakelijke gegevens, wordt opgeslagen in een digitaal bestand en gekoppeld aan de NFC-chip van de pas.
 • Het maken van een foto is alleen mogelijk op de dag(en) die aangegeven is/zijn in de brief welke de leerling aan het begin van het schooljaar krijgt uitgereikt via de schoolleiding of van onze site kan downloaden. (https://groep8disco.nl of https://dorpsverenigingvelserbroek.nl )
 • Bij het niet kunnen tonen van de pas dient ter plekke € 5,00 betaald te worden als sanctie op het niet kunnen tonen van de pas.
 • Ook via info@groep8disco.nl kan minimaal één week van tevoren een vervangende pas worden aangevraagd.
 • Ook bij zoekgeraakt, diefstal of verlies van de pas dient een nieuwe pas te worden aangevraagd (administratiekosten € 5,00) welke direct bij de kassa kan worden betaald.

Bij de eerstvolgende disco ligt de nieuwe pas gereed bij de kassa.

Privacy:

 • De verstrekte gegevens aan Dorpsvereniging Velserbroek worden conform ons privacybeleid vertrouwelijk behandeld en er zal uitsluitend gebruik van worden gemaakt voor de aanmaak van een discopas voor het seizoen 2019-2020 alsmede in geval van calamiteiten.
  (zie hiervoor (https://dorpsverenigingvelserbroek.nl/bestuur/privacy%20statement.html)
 • Tijdens de disco kunnen er foto’s of video gemaakt worden door een van onze vrijwilligers. Deze foto’s kunnen worden geplaatst op de website of Facebookpagina.
 • Wanneer de leerling of diens ouder/verzorger hier bezwaar tegen heeft dient dit, vóór de eerste disco van het schooljaar, uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden. Er zal dan in overleg met de coördinator of diens plaatsvervanger naar een passende oplossing gezocht worden.

Verantwoordelijkheid:

 • Ouder/verzorger blijft verantwoordelijk tot de leerling tot de disco toegelaten is.
 • Toegelaten betekent: het entreegeld is betaald, er is een geldige pas getoond, die is gescand en akkoord bevonden.
 • De toegangsdeur blijft in principe tot het einde van de disco gesloten.
 • Tussendoor binnenkomen of weggaan is in principe niet mogelijk, tenzij in overleg met de coördinator of diens plaatsvervanger.
  De beslissing van de coördinator of diens plaatsvervanger is bindend.
 • Ouder/verzorger geeft op het inschrijfformulier aan of de leerling zelfstandig naar huis mag wanneer de leerling, gedwongen of niet, naar huis moet/wil. Deze keuze wordt kenbaar gemaakt op de pas, opdat er geen misverstand zal ontstaan, wanneer de leerling tussendoor naar huis zou gaan.
 • Schade veroorzaakt door de leerling zal verhaald worden op de ouder/verzorger.
 • Dorpsvereniging Velserbroek en/of Jongerencentrum de Koe is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, aan persoonlijke eigendommen en lichamelijk letsel.

Veiligheid:

 • Tijdens elke disco is er een gediplomeerde BHV’er[1] en/of HBHV’er[2] aanwezig.
 • De vrijwillige begeleiders van deze disco lopen in alle ruimtes rond en houden zo toezicht.
 • Onze vrijwilligers staan middels portofoons in contact met elkaar.
 • Mocht er iets zijn dan kan de leerling terecht bij een van hen.
 • Gedurende het seizoen zullen wij als Dorpsvereniging één (onaangekondigde) ontruimingsoefening houden met de aanwezige leerlingen.

Contact en communicatie:

 • Informatie over deze disco kunt u verkrijgen via info@groep8disco.nl en NIET bij Jongerencentrum de Koe

Kijk regelmatig op onze website of Facebookpagina voor de laatste informatie!


[1] Bedrijfshulpverlener
[2] Hoofd Bedrijfshulpverlener